Key win 10 pro kích hoạt online mới nhất 2016

1
98

win 10 pro

slmgr.vbs -ipk 2CHNF-C9MJT-HFXD9-6FGMM-VQWXG
slmgr.vbs -ipk 2DNPC-DGBPJ-BCT9Y-BQMKJ-29XTT
slmgr.vbs -ipk 2N49H-G48VP-2DJ92-MQHR3-G83GT onl
slmgr.vbs -ipk 2PVNW-9YW2Q-H9HGJ-37KJB-6VJXG
slmgr.vbs -ipk 2VPHJ-RKN4J-GR3P3-MHW22-RVV26
slmgr.vbs -ipk 3VJVC-GNQTG-J99QG-TP68R-X2FC6
slmgr.vbs -ipk 42776-NRMYF-JTDG6-FHR7Y-43KTT
slmgr.vbs -ipk 4JNP7-YBDVD-9PC4W-B383W-BWRC6
slmgr.vbs -ipk 4RFHJ-PN29X-P676C-2P6JQ-MDWXG
slmgr.vbs -ipk 6D994-NWMWT-X662B-WMB3B-WHV26
slmgr.vbs -ipk 6HCNJ-MFV9F-HHWKY-FQ3KY-DPFC6
slmgr.vbs -ipk 6JDVV-NYKFX-696Y9-G48VH-M4G6T
slmgr.vbs -ipk 6KF4N-XKKYB-V29QF-MTXC9-8QKTT
slmgr.vbs -ipk 7M8NT-WBC2P-RMY42-R6K3G-P7JXG
slmgr.vbs -ipk 7N8B3-QKW7K-67KDC-8YQDH-G6PKG
slmgr.vbs -ipk 8HMNR-FW262-V3XY8-HB2BP-27JXG
slmgr.vbs -ipk 8RB8N-33KD9-97RJW-BKXG7-6XXTT
slmgr.vbs -ipk 9JH3Q-4NW7F-9M87B-8YD6C-V8RC6
slmgr.vbs -ipk 9MWNQ-YCYGC-MDQ3G-KJJJ9-XKXTT
slmgr.vbs -ipk B2NTK-MMB8Y-6GYFQ-6WPK6-GMT6T
slmgr.vbs -ipk B67DC-HHNJF-3632Q-MJ8WJ-JFG6T
slmgr.vbs -ipk B6QQ7-JN3HT-WHHC4-T26HG-GMT6T
slmgr.vbs -ipk BCMN8-3YPQ3-H77H2-33VBG-HFR9G
slmgr.vbs -ipk BKW7K-7GNT3-VDBG9-RWVXK-T83GT
slmgr.vbs -ipk BQ7RR-QNBJJ-6VYGK-BQJXR-W8F9G
slmgr.vbs -ipk BRKH3-NQ48F-KHKTP-DKYG9-GJF9G
slmgr.vbs -ipk BVXFY-64NHF-99THX-TCXWD-9D726
slmgr.vbs -ipk BYF2N-49H4F-FTBWD-6C7X7-DRR9G
slmgr.vbs -ipk C2DNX-R8CRQ-TXF8Y-3FDQB-2PQGT
slmgr.vbs -ipk CNF37-FTVGP-4RQJ7-RKP4J-HMH26
slmgr.vbs -ipk CNHJ2-X8VRP-TCHKJ-2YTF2-YKMP6
slmgr.vbs -ipk DDBNG-R263Y-DBMV2-78Y8Y-FGDGT
slmgr.vbs -ipk DNMXK-FRJR4-PHV4V-DBCWK-QV66T
slmgr.vbs -ipk FNQ8R-CHQFT-KW37X-9W6C2-MP2KG
slmgr.vbs -ipk FRNYT-B2TPK-9RRC4-FBMT3-9D726
slmgr.vbs -ipk GBRQH-NBH9B-Y26Y7-YW8DB-G3BP6
slmgr.vbs -ipk GDDCN-G9W4D-M8C6W-RBCTK-TF4C6
slmgr.vbs -ipk GDY6N-T8PP7-KVCVB-K7TQJ-XW3GT
slmgr.vbs -ipk GG33N-3CFYW-KPQQT-XT2CB-MY49G
slmgr.vbs -ipk GGNRY-QHDPY-4R6VT-7VRH2-DDBP6
slmgr.vbs -ipk GQT4N-87K8K-KGVP3-XXT8D-QRR9G
slmgr.vbs -ipk GR7XN-XKQ74-6VPYB-JC23C-TMT6T
slmgr.vbs -ipk HCVCR-TNP7Y-R746T-R2DJW-J8F9G
slmgr.vbs -ipk HMNQD-KBMB8-7QQ3B-9MQJR-TVJXG
slmgr.vbs -ipk HN2G7-GG8CY-2Q7WJ-QDQ2Q-DV66T
slmgr.vbs -ipk J2JN2-MCTJ7-3RKVY-DCTR2-VFR9G
slmgr.vbs -ipk J3636-7NM42-TBXB7-MPBRD-BG9TT
slmgr.vbs -ipk JN87H-QT4CV-CBWBT-X7KCC-4RG6T
slmgr.vbs -ipk JTFKT-RNVXX-4VY4G-RC4GQ-FM49G
slmgr.vbs -ipk KDN7W-BJRRC-PHPF8-97664-3DBP6
slmgr.vbs -ipk KY7NF-7QTPY-VMJQD-7TVHT-WXCKG
slmgr.vbs -ipk M7NHW-X8J7D-MFPM4-8K4WJ-D9MP6
slmgr.vbs -ipk M9XNB-MYQKK-2CCYH-C9WMQ-JTYP6
slmgr.vbs -ipk MG7NW-PGB4Y-BKC22-7VXYQ-YBH26
slmgr.vbs -ipk MRM8N-XQJTM-XB2H2-2BDFX-GJF9G
slmgr.vbs -ipk N2269-CRP8Y-B74QD-9RM84-YTDGT
slmgr.vbs -ipk N2BF8-2KVXW-XYRHD-3PVPH-XD726
slmgr.vbs -ipk N2XYX-DMY3M-VB7PH-FXKX9-C7JXG
slmgr.vbs -ipk N7GDQ-83GYH-7KFCJ-RPWBD-TCQGT
slmgr.vbs -ipk N7TGG-G7BMJ-49Y88-PCKX3-2WF9G
slmgr.vbs -ipk N84XF-6WK69-K3KXX-QC2W7-T3BP6
slmgr.vbs -ipk NFXVQ-2TJWJ-Q86HT-4VPT6-VCFC6
slmgr.vbs -ipk NH27R-YTMKJ-Q9TP4-GM4X3-63BP6
slmgr.vbs -ipk NJ4G6-Y678C-H6JCG-8R2BR-CR4C6
slmgr.vbs -ipk NJJKX-KDYFK-44KXM-KXMRJ-RX8XG
slmgr.vbs -ipk NK2PX-D47V4-3X3MX-2379V-6XXTT
slmgr.vbs -ipk NMK43-JQVM3-7Q6KY-TX3MK-3RR9G
slmgr.vbs -ipk NRHY2-34MRQ-PYCMT-B883W-J8F9G
slmgr.vbs -ipk NXFX3-RH294-DGV3X-T7C8F-HQWXG
slmgr.vbs -ipk P637D-VNBRD-WFR82-W2T99-WTYP6
slmgr.vbs -ipk PV76X-NJY3X-WGHVC-PPK6T-H8RC6
slmgr.vbs -ipk PXT62-NKHX2-KYHCY-T837X-XKXTT
slmgr.vbs -ipk QH74P-FNHYM-39MBG-42FQV-DRR9G
slmgr.vbs -ipk QJNDC-6MKJB-QC3K2-XFKD6-MKMP6
slmgr.vbs -ipk QN3VX-H6T39-3W679-BVBGY-K766T
slmgr.vbs -ipk R3N4B-JXQ4Q-DPKK3-74MGM-KD726
slmgr.vbs -ipk R3Q43-NWVXW-37W7K-MH88Q-RJRC6
slmgr.vbs -ipk R4RRH-N2DHR-HYTH2-MPQ27-GCQGT
slmgr.vbs -ipk RNJ7V-8M79J-YGW4Y-X8D2P-6JF9G
slmgr.vbs -ipk T2DMP-QNFBT-TQMYH-2P4MB-39MP6
slmgr.vbs -ipk TCVXN-RB9JR-CG4HH-J88BB-PR4C6
slmgr.vbs -ipk TJQNX-RYHQJ-B28Y4-TFDH4-GXXTT
slmgr.vbs -ipk TNQ2Q-HKW2D-GC4MQ-2CVR9-HCFC6
slmgr.vbs -ipk V3NM7-QR7KB-F9RQP-TWD37-4C2KG
slmgr.vbs -ipk V8NJF-Q4VJW-6MYVX-RRJ9Q-GF4C6
slmgr.vbs -ipk VP8TK-6JNG3-CPTFV-TGF9V-RGDGT
slmgr.vbs -ipk VXJFK-7FN99-WPTXY-R874C-HH66T
slmgr.vbs -ipk W3NG4-3RKD6-JCGFP-MR64M-RC2KG
slmgr.vbs -ipk WGHM8-JNF73-DXJVG-64QWX-66PKG
slmgr.vbs -ipk WM2Y2-3NX24-BRXWP-BCTQD-QRR9G
slmgr.vbs -ipk X3N3Q-D2H2P-BBVMF-J7FPP-V8RC6
slmgr.vbs -ipk XJFNF-DF4RM-X94VQ-C28MH-JQKTT
slmgr.vbs -ipk XJNJ9-PJQVV-Q42PY-B722R-4X8XG
slmgr.vbs -ipk XNJXT-DPV2F-BJ8J6-RRVJ8-GVJXG
slmgr.vbs -ipk XQHJV-N4JPH-FRW7X-V8WMR-6Q726
slmgr.vbs -ipk XVHFW-4BNKP-J8HVC-G4Q6B-8FG6T
slmgr.vbs -ipk Y8VPF-YNJXY-JK6MB-2KQQP-FX8XG
slmgr.vbs -ipk YG6YN-6X3GR-R29RB-BXGQC-XTPKG
slmgr.vbs -ipk YW48N-M8YT9-62XR4-4KKYR-Q9MP6

+ Windows 10 Pro Retail còn sống

2VPHJ-RKN4J-GR3P3-MHW22-RVV26
3VJVC-GNQTG-J99QG-TP68R-X2FC6
4JNP7-YBDVD-9PC4W-B383W-BWRC6
4RFHJ-PN29X-P676C-2P6JQ-MDWXG
6HCNJ-MFV9F-HHWKY-FQ3KY-DPFC6
6JDVV-NYKFX-696Y9-G48VH-M4G6T
6KF4N-XKKYB-V29QF-MTXC9-8QKTT
7M8NT-WBC2P-RMY42-R6K3G-P7JXG
7N8B3-QKW7K-67KDC-8YQDH-G6PKG
8HMNR-FW262-V3XY8-HB2BP-27JXG
8RB8N-33KD9-97RJW-BKXG7-6XXTT
9JH3Q-4NW7F-9M87B-8YD6C-V8RC6
9MWNQ-YCYGC-MDQ3G-KJJJ9-XKXTT
B2NTK-MMB8Y-6GYFQ-6WPK6-GMT6T
B67DC-HHNJF-3632Q-MJ8WJ-JFG6T
B6QQ7-JN3HT-WHHC4-T26HG-GMT6T
BKW7K-7GNT3-VDBG9-RWVXK-T83GT
BRKH3-NQ48F-KHKTP-DKYG9-GJF9G
BYF2N-49H4F-FTBWD-6C7X7-DRR9G
C2DNX-R8CRQ-TXF8Y-3FDQB-2PQGT
CNF37-FTVGP-4RQJ7-RKP4J-HMH26
CNHJ2-X8VRP-TCHKJ-2YTF2-YKMP6
DDBNG-R263Y-DBMV2-78Y8Y-FGDGT
DNMXK-FRJR4-PHV4V-DBCWK-QV66T
FNQ8R-CHQFT-KW37X-9W6C2-MP2KG
FRNYT-B2TPK-9RRC4-FBMT3-9D726
GBRQH-NBH9B-Y26Y7-YW8DB-G3BP6
GDDCN-G9W4D-M8C6W-RBCTK-TF4C6
GDY6N-T8PP7-KVCVB-K7TQJ-XW3GT
GG33N-3CFYW-KPQQT-XT2CB-MY49G
GGNRY-QHDPY-4R6VT-7VRH2-DDBP6
GQT4N-87K8K-KGVP3-XXT8D-QRR9G
GR7XN-XKQ74-6VPYB-JC23C-TMT6T
HCVCR-TNP7Y-R746T-R2DJW-J8F9G
HMNQD-KBMB8-7QQ3B-9MQJR-TVJXG
HN2G7-GG8CY-2Q7WJ-QDQ2Q-DV66T
J2JN2-MCTJ7-3RKVY-DCTR2-VFR9G
J3636-7NM42-TBXB7-MPBRD-BG9TT
JN87H-QT4CV-CBWBT-X7KCC-4RG6T
JTFKT-RNVXX-4VY4G-RC4GQ-FM49G
KDN7W-BJRRC-PHPF8-97664-3DBP6
KY7NF-7QTPY-VMJQD-7TVHT-WXCKG
M7NHW-X8J7D-MFPM4-8K4WJ-D9MP6
M9XNB-MYQKK-2CCYH-C9WMQ-JTYP6
MG7NW-PGB4Y-BKC22-7VXYQ-YBH26
MRM8N-XQJTM-XB2H2-2BDFX-GJF9G
N2269-CRP8Y-B74QD-9RM84-YTDGT
N2BF8-2KVXW-XYRHD-3PVPH-XD726
N2XYX-DMY3M-VB7PH-FXKX9-C7JXG
N7GDQ-83GYH-7KFCJ-RPWBD-TCQGT
N7TGG-G7BMJ-49Y88-PCKX3-2WF9G
N84XF-6WK69-K3KXX-QC2W7-T3BP6
NFXVQ-2TJWJ-Q86HT-4VPT6-VCFC6
NH27R-YTMKJ-Q9TP4-GM4X3-63BP6
NJ4G6-Y678C-H6JCG-8R2BR-CR4C6
NJJKX-KDYFK-44KXM-KXMRJ-RX8XG
NK2PX-D47V4-3X3MX-2379V-6XXTT
NMK43-JQVM3-7Q6KY-TX3MK-3RR9G
NRHY2-34MRQ-PYCMT-B883W-J8F9G
NXFX3-RH294-DGV3X-T7C8F-HQWXG
P637D-VNBRD-WFR82-W2T99-WTYP6
PV76X-NJY3X-WGHVC-PPK6T-H8RC6
PXT62-NKHX2-KYHCY-T837X-XKXTT
QH74P-FNHYM-39MBG-42FQV-DRR9G
QJNDC-6MKJB-QC3K2-XFKD6-MKMP6
QN3VX-H6T39-3W679-BVBGY-K766T
R3N4B-JXQ4Q-DPKK3-74MGM-KD726
R3Q43-NWVXW-37W7K-MH88Q-RJRC6
R4RRH-N2DHR-HYTH2-MPQ27-GCQGT
RNJ7V-8M79J-YGW4Y-X8D2P-6JF9G
T2DMP-QNFBT-TQMYH-2P4MB-39MP6
TCVXN-RB9JR-CG4HH-J88BB-PR4C6
TJQNX-RYHQJ-B28Y4-TFDH4-GXXTT
TNQ2Q-HKW2D-GC4MQ-2CVR9-HCFC6
V3NM7-QR7KB-F9RQP-TWD37-4C2KG
VP8TK-6JNG3-CPTFV-TGF9V-RGDGT
VXJFK-7FN99-WPTXY-R874C-HH66T
W3NG4-3RKD6-JCGFP-MR64M-RC2KG
WGHM8-JNF73-DXJVG-64QWX-66PKG
WM2Y2-3NX24-BRXWP-BCTQD-QRR9G
X3N3Q-D2H2P-BBVMF-J7FPP-V8RC6
XJFNF-DF4RM-X94VQ-C28MH-JQKTT
XJNJ9-PJQVV-Q42PY-B722R-4X8XG
XNJXT-DPV2F-BJ8J6-RRVJ8-GVJXG
XQHJV-N4JPH-FRW7X-V8WMR-6Q726
XVHFW-4BNKP-J8HVC-G4Q6B-8FG6T
Y8VPF-YNJXY-JK6MB-2KQQP-FX8XG
YG6YN-6X3GR-R29RB-BXGQC-XTPKG

Phan mem diet virus tot nhat 2018

1
Để lại Bình luận

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi bình luận theo chủ đề
0 Người theo dõi
 
Chủ đề được bình luận sôi nổi nhất
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
1 Các tác giả bình luận
vương Những người bình luận gần đây
  Nhận thông báo qua Email  
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Nhận thông báo cho
vương
Khách

thanks bạn thật hữu ích